Voor de goede orde maken wij je erop attent dat deelname aan activiteiten geheel geschiedt voor rekening
en risico van de deelnemer zelf. De vereniging/het bestuur aanvaardt derhalve geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot schades of geschillen die ontstaan naar aanleiding van activiteiten,
oproepen en dergelijke in de Agenda van Club 89.

 

Gastvrouw/-gastheer/contactpersoon

Onder elke activiteit staat meestal één van de bovengenoemde kreten. Gastvrouw/-heer betekent dat deze
altijd op de genoemde activiteit aanwezig zal zijn. Het kan zijn dat een contactpersoon niet
deelneemt maar zeker alle informatie kan geven over de activiteit. Bel haar/hem gerust voor informatie en
de regeling die zij/hij hiervoor heeft getroffen. Wil je aan een activiteit deelnemen, laat dit dan altijd even
weten aan de gastvrouw/heer. Dit om te voorkomen, dat je door omstandigheden de enige op de
verzamelplek bent maar ook om te horen of nog iemand uit je buurt er naar toe gaat en je dan gezellig
samen kan reizen.

Kilometervergoeding.

Bij veel leden is er verwarring omtrent de vergoeding bij het meerijden met elkaar tijdens activiteiten.
Natuurlijk is de chauffeur vrij om te vragen wat hij/zij denkt dat nodig is maar de stelregel van de
A.N.W.B. is dat een auto € 0,27 per kilometer kost. Rekenvoorbeeld: je rijdt 50 kilometer voor een
activiteit met drie personen in je auto. Dan is de som 50 x € 0,27 = € 13,50. dit deel je door 4 (chauffeur
plus 3 meerijders) = € 3,40 per persoon.

Meerijden.

Wij zijn grote voorstanders van het met elkaar meerijden naar activiteiten. Dit is gezelliger, veel
goedkoper en beter voor het milieu. Meerijders betalen een van tevoren afgesproken bijdrage per gereden
kilometer. Op de ledenlijst staan autobezitters aangeduid met een a, zodat je weet wie je kunt bellen om
eventueel mee te rijden.

Kosten van een activiteit.

De kosten van de betreffende activiteit worden in de Agenda vermeld. De organisator, gastvrouw of
gastheer zal dan die kostenbijdrage vragen aan de deelnemers, opdat hij/zij deze kosten niet alleen zou
hoeven te dragen. Bij veel activiteiten staat een uiterste aanmelddatum vermeld. Wanneer jij, om welke
reden dan ook, bent verhinderd en je niet of niet tijdig afmeldt/af kunt melden, dien je toch de gemaakte
kosten te betalen.